ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός WIND “Χριστουγεννιάτικη ιστορία”»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» [ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ- στο εξής ο «Διοργανωτής»], όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός WIND “Χριστουγεννιάτικη Ιστορία”» [στο εξής ο «Διαγωνισμός»], που θα διεξαχθεί και φιλοξενηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com(στο εξής το «Facebook») και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Facebook με τίτλο «KidsatSafety», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/KidsAtSafety [στο εξής «Σελίδα του Διοργανωτή»]. Τον Διαγωνισμό έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «COMMUNICATION EFFECT»).

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΦΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ.
ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CONCEPT) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο Διαγωνισμός στην σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook ( https://www.facebook.com/KidsAtSafety ) θα έχει διάρκεια οκτώ (8) ημερών. Οι χρήστες, μέσω ανάρτησης στη σελίδα του Διοργανωτή, θα κληθούν να απαντήσουν σε μία συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία του παιδιού τους. Η απάντηση είναι ελεύθερη, ωστόσο θα πρέπει να είναι σχετική με την ερώτηση που έχει τεθεί, και με αυτήν ολοκληρώνεται η συμμετοχή του χρήστη στο διαγωνισμό και στην οικεία κλήρωση για τα δώρα αυτού.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ

 

1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ….2
2. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ……………………………………………………………………………………………….2
3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ………………………………………….3
4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………3
5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ………..3
6. ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ……………………………………………………………………4
7. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΔΩΡΑ…………………………………………………………………………………4
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ………………..4
9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ…………………………………………………………………………..6
10. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ………………….7
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ …………………………………………………………………7
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………………………………………………..8
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ………………………………………..8
15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ……………………………………………………………………………………..8
16. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ………………….9

 

1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
(α) είναι υπαρκτά φυσικά πρόσωπα,
(β) έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους,
(γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
(δ) έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Facebook, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, τηρεί όλους τους όρους του Facebook και δεν έχει δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο.
(ε) έχουν ήδη δηλώσει «fan» της Σελίδας του Διοργανωτή ή δηλώσουν «fan» της Σελίδας του Διοργανωτή κάνοντας Like σε αυτήν (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων χρήσης και λειτουργίας της Σελίδας του Διοργανωτή).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό και να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση και λήψης δώρου, θα πρέπει να παραμείνει fan της Σελίδας του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού και μέχρι την παραλαβή του Δώρου, εφόσον κληρωθεί, άλλως αποκλείεται του Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στον Όρο 3.

 
2. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,
(β) είναι εργαζόμενοι στην «COMMUNICATION EFFECT»,
(γ) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ή σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), (β) ή έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς, καθώς και
(δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 
3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Όρος 1) ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του (Όρος 2), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε των παρόντων Όρων και/ή των όρων λειτουργίας του Facebook ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του Facebook, της Σελίδας του Διοργανωτή ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης βλαπτικής για τα συμφέροντα του Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει και την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που θα έχει ήδη καρπωθεί αυτός εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 
4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα εκκινήσει την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00[στο εξής «Έναρξη του Διαγωνισμού»]. Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται συμμετοχή από αυτή την ημέρα και ώρα και μέχρι την Τρίτη 20Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 [στο εξής «Λήξη του Διαγωνισμού»], με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αλλού στους παρόντες όρους. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιηθείσα. Η κλήρωση για την απονομή των δώρων [στο εξής η «Κλήρωση» – βλ. κατωτέρω] θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου2016 και ώρα 15:00.

 
5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο χρήστης του Διαδικτύου που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει
να μπει στη Σελίδα του Διοργανωτή [ https://www.facebook.com/KidsAtSafety ]. Ακολούθως, ο χρήστης, αφήνοντας σχόλιο-απάντηση στο ερώτημα που τίθεται σε μία συγκεκριμένη ανάρτηση-ερώτηση θα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής. Συγκεκριμένα η ανάρτηση θα περιλαμβάνει την ερώτηση «Ποια είναι η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία του παιδιού σου;». Για τη συμμετοχή, θα ζητηθεί από τους χρήστες να αφήσουν ένα σχόλιο με την απάντηση τους στο ερώτημα. Η απάντηση είναι ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να είναι σχετικού περιεχομένου με την ερώτηση για να είναι έγκυρη.
Σχόλια που δεν σχετίζονται με την ερώτηση θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση. Οποιοδήποτε σχόλιο θεωρηθεί προσβλητικό ή ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης του Facebook ( https://www.facebook.com/communitystandards ) θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
Μόλις ο χρήστης αφήσει το σχόλιό του, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην Κλήρωση. Η αποστολή σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία, και
ταυτόχρονα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε δήλωσης συμμετοχής (σχολίου) στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων ή υπηρεσιών που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 
6. ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κάθε φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα μίας μόνον συμμετοχής στον Διαγωνισμό.Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει στην Κλήρωση με ένα μόνο facebookid και να κερδίσει μία μόνο φορά. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές στον Διαγωνισμό με το ίδιο facebookidή περισσότερες συμμετοχές του ίδιου φυσικού προσώπου-χρήστη με διαφορετικά facebookidsθα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

 
7. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΔΩΡΑ
(α) Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που ορίζεται στον Όρο 4, μέσω του ηλεκτρονικού μέσου random.org, που εξασφαλίζει το τυχαίο της ανάδειξης των προσώπων που θα κερδίσουν τα δώρα. Ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της Κλήρωσης με σχετική ανακοίνωσή του στη σελίδα του Διοργανωτή.
(β) Η Κλήρωση θα βιντεοσκοπηθεί. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν το σχετικό βίντεο στα γραφεία της COMMUNICATION EFFECT, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@communicationeffect.com και ορισμού της ημέρας και ώρας με τηλεφωνική συνεννόηση με την COMMUNICATION EFFECT.
(γ) Από την Κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός [στο εξής «Νικητής»] που θα κερδίσει το Δώρο, δηλαδή μία διήμερη διαμονή [μία (1) διανυκτέρευση] για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε κατάλυμα στον Παρνασσό.
Επιπλέον, θα αναδειχθούν (κληρωθούν) συνολικά 3 επιλαχόντες [στο εξής «Επιλαχόντες»], δηλαδή, πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαίωμα στο συγκεκριμένο Δώρο μόνον εφόσον κάποιος ο Νικητής ή οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης Επιλαχόντες χάσουν το δικαίωμα να λάβουν το συγκεκριμένο Δώρο κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.
(δ) Η εξαργύρωση του Δώρου από τον Νικητή, μπορεί να γίνει ως και τον Δεκέμβριο του 2017, σε συνεννόηση με το τουριστικό πρακτορείο GSΤravel, βάσει διαθεσιμότητας καταλυμάτων στον Παρνασσό. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το Δώρο κατά τις επίσημες αργίες και τριήμερα (δηλαδή Σαββατοκύριακα των οποίων προηγείται ή έπεται αργία).
(ε) Το Δώρο είναι προσωπικό και οι Νικητές/Επιλαχόντες δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος επ’ αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.
(στ) Το Δώρο προσφέρεται από το GSTravel.

 
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
(α)Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τον Νικητή για την ανάδειξή του εντός 24ωρών από τη διεξαγωγή της Κλήρωσης μέσω προσωπικού μηνύματος. Το Δώρο θα αποστέλλεται κατόπιν συνεννόησης μέσω προσωπικού μηνύματος από τη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook, όπως ορίζεται υπό (β) κατωτέρω. O Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τα στοιχεία (username = όνομα χρήστη) του Νικητή και των Επιλαχόντων και σε άλλες ιστοσελίδες και δη σελίδες διαγωνισμών, χορηγουμένης σχετικής συγκατάθεσης προς τούτο από κάθε συμμετέχοντα χρήστη με την αποδοχή των παρόντων Όρων και μη απαιτούμενης πρόσθετης συγκαταθέσεως.
(β)Το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από το χρόνο της ανακοίνωσης από τον Διοργανωτή της ανάδειξής του ως Νικητή, ο Νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο αποστέλλοντας την Φράση «Αποδέχομαι το Δώρο» μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook του Διοργανωτή, και, ύστερα από συνεννόηση, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω προσωπικού μηνύματος θα πρέπει να αποστείλει μέσω email (marketing@communicationeffect.com) ή fax (210 6893220) αντίγραφο της ταυτότητάς του για επιβεβαίωση της ηλικίας, γράφοντας στο emailτη φράση «Αποδέχομαι το Δώρο». Ακολούθως, θα επικοινωνεί ο Διοργανωτής μαζί του για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας, τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία για τη διάθεση του Δώρου.
(γ)Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας των σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ανακοίνωση της περιόδου (α) του παρόντος Όρου, ο Νικητής δεν αποστείλει στον Διοργανωτή το ανωτέρω απαντητικό μήνυμα [βλ. (β) του παρόντος Όρου] για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχηρών και ανωτέρας βίας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που Νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή δεν συνεργασθεί για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας ή δεν χορηγήσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο(β) του παρόντος Όρου ή ακυρωθεί η συμμετοχή για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.
(δ) Εφόσον ο Νικητής απολέσει το δικαίωμα να λάβει Δώρο κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, δικαίωμα στο συγκεκριμένο Δώρο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά Επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του Δώρου που ορίζεται ανωτέρω στις περιόδους (α), (β) και (γ) του παρόντος Όρου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο Επιλαχόντα, εφόσον ο αντίστοιχος Νικητής και οι προηγούμενοι Επιλαχόντες απολέσουν το δικαίωμα στο Δώρο, μέχρι να αποδοθεί το Δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των Επιλαχόντων.
(ε)Ο Νικητής και οι Επιλαχόντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή τους μέσω της ανακοίνωσης της περιόδου (α) του παρόντος Όρου. Ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω προσωπική ή άλλη ενημέρωση του Νικητή και των Επιλαχόντων ούτε να αναζητήσει αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το δικαίωμα λήψης Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιγραφόμενης στον παρόντα Όρο διαδικασίας αποδοχής αυτού.
(στ) Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια Δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του.
(ζ) Η αποστολή του Δώρου θα γίνεται από το Διοργανωτή ταχυδρομικώς μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Διοργανωτή. Η αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση που θα έχει δώσει ο Νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής και η «COMMUNICATION EFFECT» σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Δώρου
μετά την αποστολή του ή σε περίπτωση μη παράδοσης αυτού στον Νικητή ή σε περίπτωση μη παραλαβής του από τον Νικητή.

 
9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, για την οποία και φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη. Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT ουδεμία ευθύνη φέρουν και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν σχετικά με την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Facebook, στη Σελίδα του Διοργανωτή και στην Εφαρμογή επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) ή των οικείων διακομιστών (servers), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ανωτέρω αιτιών. Ομοίως, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη η πρόσβαση στο Facebook, η ανάρτηση περιεχομένου σε αυτό και/ή η πρόσβαση στη Σελίδα του Διοργανωτή. Σε ουδεμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας του Facebook ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κείμενο εκτός της σφαίρας επιρροής τους. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιϊκού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά/κακόβουλα προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν ευθύνονται για:
– οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
– για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε περιπτώσεις αυτού του είδους ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις ενδεχόμενες συνέπειες.

 
10. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό μόνον για πράξεις ή παραλείψεις τους οφειλόμενες σε δόλο ή βαρειά αμέλεια, ρητώς εξαιρουμένης πάσης ευθύνης εξ ελαφράς αμελείας, τυχηρών και ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή η COMMUNICATION EFFECT για έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε προσώπου. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης του Διοργανωτή ή της COMMUNICATION EFFECT που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν ισχύοντες παράλληλα με εκείνους του παρόντος Όρου.

 
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις του Διοργανωτή, καθώς και στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην Σελίδα του Διοργανωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιοδήποτε έργο τρίτου.

 
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
α. Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα που θα αποστείλουν οι Νικητές, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση αυτού (συμμετοχή, κλήρωση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων), την ενημέρωση του Νικητή και την αποστολή του Δώρου. Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται την συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την ως άνω χρήση των στοιχείων αυτών.
β. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του Διαγωνισμού υλοποιηθεί από τον Διοργανωτή και παρέχουν προς τούτο τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία του προφίλ τους στο Facebook για τις ανωτέρω αιτίες, περιλαμβανομένης της ανάρτησης του ονοματεπωνύμου και λοιπών στοιχείων του Νικητή σε ιστοτόπους όπου αναρτώνται αποτελέσματα διαδικτυακών Διαγωνισμών.
γ. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω (12ακαι 12β) και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11, 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 6893200, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο marketing@communicationeffect.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεμεσού 52, 15669 Παπάγος, Αττικής.
δ. Ο παρών όρος επιβιώνει της Λήξης της Διαγωνισμού.

 
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, εν όλω ή εν μέρει, να τροποποιήσει το Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να μεταθέσει χρονικά την Έναρξη του Διαγωνισμού και/ή τη Λήξη του Διαγωνισμού ή τη Διεξαγωγή της Κλήρωσης και την ενημέρωση του Νικητή/Επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των Νικητών), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στη Σελίδα του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές μέσω της Σελίδας του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή και/ή της COMMUNICATION EFFECT ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την πραγματοποίηση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων .

 
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες Όροι και ο Διαγωνισμός διέπονται ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή/υλοποίησή τους από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας ή σχετιζομένης με τους παρόντες όρους και το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε και αν προκύψει, πριν την Έναρξη του Διαγωνισμού, κατά τη Διάρκεια αυτού ή μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας.

 
15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
(α) Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων.
(β) Η παράλειψη από τον Διοργανωτή να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
(γ) Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος.
(δ) Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο inboxτης σελίδας «KidsatSafety» στο Facebook υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/KidsAtSafety
(ε) Οι Όροι που εκ της φύσεώς τους ρυθμίζουν ζητήματα που εκτείνονται χρονικά και πέραν της Λήξης του Διαγωνισμού ή πρωτοεμφανίζονται μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, επιβιώνουν αυτής. Ειδική μνεία γίνεται στο ότι επιβιώνουν οπωσδήποτε της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων οι Όροι 3,9,10,11,12,14,15 και 16.

 

16. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά άνευ άλλου τινός ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως ενδεχομένως τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα σε αυτούς, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από κάθε δικαίωμα ή ευχέρεια προσβολής των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως